måndag 1 juni 2009

Handlingsprogram Gröna Seniorer

Gröna Seniorers riksorganisation

Äldrepolitiskt handlingsprogram, antaget av årsmötet 15 maj 2010
Ett rikt liv och en god hälsa på äldre dar

Miljöpartiets vision är att äldres erfarenhet, förmåga och kunskap ska tas tillvara. Också på äldre dar ska man kunna vara aktiv och delaktig i samhället och känna att man fortfarande är betydelsefull inte minst för de yngre generationerna. De äldre ska ses som en resurs och inte som en belastning. Pensionärer ska inte längre ha en sämre ekonomisk utveckling än andra grupper i samhället. Miljön ska underlätta social samvaro. När krafterna sviker ska tillgång till vård och omsorg vara en självklarhet för varje människa. Alla ska kunna åldras i trygghet. Ingen senior ska mot sin vilja sitta isolerad och otrygg hemma.

Äldre i samhället

1. Åldersdiskriminering måste motverkas

Det finns i samhället en stereotyp syn på åldrandet. Av många ses äldre som en grupp som lever sitt liv lite vid sidan av. Det förekommer att äldre personer inte får ett värdigt bemötande inom vården utan betraktas som mindre vetande. Sådana missförhållanden är inte acceptabla.

2. Pensionären ska ses som en resurs

Som äldre ska man ha möjlighet att efter förmåga och lust kunna spela en aktiv roll i samhället. Känslan av att vara behövd är helt klart relaterad till välbefinnandet. Samtidigt som självkänslan stärks gör många pensionärer en viktig samhällsinsats som borde värderas högre.

3. Beslutande församlingar ska spegla befolkningen

Åtminstone var femte folkvald bör vara över 65 år. De beslutande församlingarna på alla nivåer bör spegla befolkningen i stort. I dag är ungdomar, invandrare och – inte minst äldre medborgare – kraftigt underrepresenterade.

4. Ökat samarbete över generations- och kulturgränserna

Den demografiska utvecklingen i landet har inneburit en förskjutning – det blir allt fler allt äldre medborgare. Detta ställer stora krav på solidaritet mellan generationerna och kommer att kräva nya satsningar och problemlösningar. Vi måste därför skapa nya mötesplatser där äldre med sina erfarenheter och unga med sin entusiasm gemensamt kan planera för en bättre framtid.

5. Pensionärernas inkomster ska utvecklas som för andra grupper i samhället

Under många år har pensionernas ökning varit betydligt lägre än inkomstökningen bland de förvärvsarbetande. Av detta och andra skäl har pensionerna urholkats. Pensionärerna ska ha samma inkomstutveckling och beskattning som andra i samhället.

Boende på äldre dar

6. Äldre måste få större inflytande över sitt boende

Valfrihet när det gäller boende måste vara grundläggande även för äldre. Det ska inte finnas några hinder för att flytta till andra kommuner. Man ska inte tvingas att bo kvar hemma om man inte vill. Gifta och samboende par ska inte behöva sära på sig om en av dem behöver flytta till en annan form av boende. De som bor i servicehus och särskilda boenden måste – liksom deras anhöriga – ges större inflytande över verksamheten.

7. Fler och bättre anpassade äldreboenden måste byggas

Antalet äldre kommer att öka. Detta medför behov av fler äldrebostäder. Kollektivhus för äldre är en form av boende som bör öka då det ger ökad trygghet och gemenskap. Det behövs också fler bostäder anpassade efter de

äldres behov, vilket innefattar olika mellanvårdformer. Möjligheter till aktiviteter och måltidssällskap ökar om seniorbostäder och lokaler för äldre med vårdbehov dygnet runt ligger i samma byggnad. Bostäderna bör vara hemlika och tillgång till god utemiljö ska finnas.

8. Det behövs fler gruppbostäder för dementa

Alla dementa bör ha rätt att få vård och omsorg av specialutbildad personal. Det är inte lämpligt att dementa bor på samma enhet som de som är i behov av fysisk omvårdnad. Säkerheten för de dementa, som t ex bemanningen nattetid måste tillgodoses. Det bör finnas särskilda boenden för yngre dementa med tillgång till stimulerande aktiviteter och utevistelse. Kontaktperson ska finnas för varje boende.

9. Trygghet och valmöjlighet i hemtjänsten är viktigt

Den hemtjänst som erbjuds de äldre ska vara av god kvalitet och utföras av personal med adekvat utbildning. Det bör helst vara samma person som kommer hem. Den äldre bör också kunna välja hur man vill disponera tiden – kanske promenadsällskap i stället för städning.

10. Fixartjänst bör erbjudas i varje kommun

Många äldre tar risker när de ska ordna vad som tidigare var enkelt som att byta glödlampor. Fallolyckor i hemmen är mycket vanliga. Alla över 67 år bör få möjlighet att få hjälp med praktiska bestyr av en kommunal ”Fixar-Malte”. Det är en lönsam investering.

11. Äldreombudsman i alla kommuner

Många äldre lever idag långt från sina anhöriga och stödet från samhället är ofta otillräckligt. Det kan vara svårt att kritisera en verksamhet som man är beroende av. En äldreombudsman kan då vara till god hjälp.

Mat och måltider

12. Näringsriktig och god mat ska erbjudas de äldre

Det är angeläget att den mat man äter på äldre dar är näringsriktig och välsmakande. Mat som levereras till äldreboenden eller de äldres hem bör därför vara lokalt tillagad. I största möjliga utsträckning ska man använda närodlat och ekologiskt.

13. Mat ska serveras i rätt tid

När man blir äldre är det viktigt att äta på bestämda tider. Det får inte bli för lång tid mellan målen vilket förekommer på en del äldreboenden. De gamla måste också ges den tid de behöver för att äta i lugn och ro.

14. Också på äldre dar ska man kunna äta tillsammans

Den sociala samvaron betyder mycket för att öka matglädjen och aptiten Många hemmaboende sitter idag ensamma vid matbordet. Varje kommun bör därför se till att det finns lokaler där seniorer kan träffas för att äta gemensamt och kanske också laga mat tillsammans.

Yttre miljö

15. Bevara grönområden för rekreation och utevistelser

Forskning visar att grönska är bra både för människorna och klimatet. Det är grundläggande att samhället slår vakt om grönområden. Det är viktigt för alla äldre och speciellt de allra äldsta att de kan fortsätta med regelbunden utevistelse. Vid den övergripande samhällsplaneringen bör man beakta de äldres behov.

16. En miljö som uppmuntrar till social gemenskap

Alla människor ska ha rätt och möjlighet att kunna träffas, umgås och ta del av olika aktiviteter och kulturella arrangemang. Den sociala isolering som drabbar många äldre måste brytas. Handikappanpassningen av samhället ska påskyndas.

17. Bättre möjligheter att resa

Man måste kunna resa också på äldre dar. Alla ska ha råd att hälsa på sina barn och barnbarn. Ett riksresekort på länstrafik och nationell tågtrafik för pensionärer behövs. Ett alternativ kan vara en pensionärsrabatt på t.ex. 40 procent. Nolltaxa för pensionärer finns redan i delar av landet.

Hälso- och sjukvård

18. Möjlighet att vara fysisk aktiv

Det är väl dokumenterat att fysik aktivitet är positivt för äldre människors hälsa. Det finns en stark koppling mellan motion och ökad livslängd och livskvalitet. Fysik aktivitet förbättrar uthållighet, styrka, balans och rörlighet och främjar ett självständigt liv. Detta borde läkare och sjukgymnaster beakta i ökad utsträckning. ”FaR” – fysisk motion på recept – är en bra åtgärd även för äldre.

19.Tänderna – en viktig del av kroppen

Många äldre har problem med sina tänder. Att tugga maten är en förutsättning för en god matsmältning och en god hälsa på äldre dar. En genomgång av tandhälsan ska ske regelbundet av sakkunnig. Dåliga tänder kan förorsaka stora kostnader. Tandvårdskostnader ska jämställas med övriga sjukvårdskostnader.

Vi vill arbeta för att den högre åldersgränsen för tandvårdsbidraget, som nu är på 75 år, sänks till 55 år.

20. Läkemedel får aldrig ges slentrianmässigt till äldre

Många äldre får allt för många mediciner. Hög ålder medför ökad känslighet för läkemedel. Läkemedelsbehandling av äldre måste därför alltid grundas på en helhetsbedömning av sjukdomsbilden. Övermedicineringen, som bland annat leder till biverkningar och fallolyckor, bör minskas. Vi arbetar för att läkemedel som ska användas av äldre är utprövade på gamla kvinnor och män.

21. Satsa på förebyggande hembesök

Det finns ett stort värde i att bevara möjligheterna till hälsa och ett aktivt liv. Ett sätt att stödja detta från samhällets sida är att erbjuda regelbundna besök riktade till hemmaboende äldre av t ex distriktssköterska. Syftet är att informera om olika aktiviteter som samhället erbjuder.

22. Djur ger sällskap och stimulans

Det bör var en rättighet att ta med sig sitt sällskapsdjur när man flyttar till ett äldreboende. Men det är också viktigt att kommunerna ser till att det finns djur, t.ex. hundar, på äldreboenden, där det är möjligt utan allergiproblem.

23. Personalen är mycket viktig för äldreomsorgen

Personalens status i vård och omsorg måste uppvärderas. Det måste bli mer attraktivt att arbeta med äldre. Det behövs bättre löner och arbetsmiljö samt fler anställda inom äldreomsorgen. Meddelarfriheten ska garanteras även på privata vårdboenden. Utbildning och fortbildning av personal ska fortgå kontinuerligt. Nysvenskars kompetens och språkkunskaper ska tas tillvara.

24. Anhörigvårdare behöver stöd
Många anhöriga tvingas idag att dra ett alltför tungt lass. Utan deras insats skulle äldrevården kollapsa. För de anhöriga som vårdar måste det finnas ett bra stöd i form av avlastning, exempelvis korttidsboenden och kontaktpersoner

25. Bättre samarbete mellan landsting och kommuner

Frågan om när en patient ska anses färdigbehandlad är ett återkommande tvisteämne mellan sjukhus och kommuner. Vårdteam, bestående av personal från båda huvudmännen, ska med patientens bästa för ögonen avgöra när den färdigbehandlade kan flyttas och planera för fortsatt vård. Rehabilitering t.ex. av strokepatienter ska vara både landstingets och kommunens ansvar, liksom palliativ vård.Inga kommentarer: